شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ کوچه‌ها را بلد شدم خيابان‌ها را بلد شدم ماشين‌ها را، مغاز‌ه‌ها را رنگ‌هاي چراغ قرمز را جدول ضرب را حتي و ديگر در راه هيچ مدرسه‌اي گم نمي‌شوم, ولي... هنوز گاهي ميان آدمها گم مي‌شوم آدمها را بلد نيستم..
چون...همه اينها را که گفتي در دل آدمها هست و در يک ثانيه با تغيير نگرش تغير اساسي در همه آدرسها و موانع پيش مياد....پس انسان قابل پيش بيني و پيشگويي نيست... شايد
ساعت ویکتوریا
دكتر زينب
رتبه 95
1 برگزیده
327 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top